โซล่ารูฟท็อป SOLARRICH 3 กิโลวัตต์ 1เฟส 6แผง

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 3kW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 3kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 6 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด 1 เฟส/220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
Compare