โซล่ารูฟท็อป SOLARRICH 10 กิโลวัตต์ 3เฟส 20แผง

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 10kW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 10kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 20 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด 3 เฟส/220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
  • ประหยัดไฟประมาณ 6,000 บาท/เดือน
Compare