การออกแบบแสงมีความจำเป็นอย่างไร?

      ในการที่เราจะเปิดกิจการ โรงงาน สนาม หรือ พื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง อาจจะเคยประสบปัญหาในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับระบบไฟส่องสว่างคือ จะติดตั้งกี่จุด กี่ประเภท ขนาดและจำนวนหลอดไฟที่จำเป็นต้องใช้ หากบริษัทหรือที่ทำงาน ติดตั้งหลอดไฟน้อยเกินไป ก็มีผลต่อบรรยากาศในการทำงาน ดูไม่สว่างสดใส อาจเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเกิดปัญหาสุขภาพสายตาของพนักงาน แต่หากติดตั้งมากเกินไป ทำให้เกิดแสงสว่างมากเกินไป ก็ส่งผลต่อสายตาเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลอดไฟและเปลี่ยนหลอดไฟมากเกินความจำเป็น ค่าติดตั้งที่ช่างไฟฟ้าอาจคิดค่าแรงเป็นจุดในการติดตั้ง รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบแสงและคำนวนแสงก่อนการก่อสร้าง

ผลงานและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

สนามฟุตบอลเกาะช้าง

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบแสง