Showing all 17 results


โคมไฮเบย์ LED BEC


โคมไฮเบย์ LED BEC โคมไฟไฮเบย์ หรือ โคมไฟโรงงาน ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสีอินฟราเรท ให้ลำแสงเย็น ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งาน มีค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65 สินค้าได้รับมาตรฐาน และมีการรับประกันการใช้งานนานถึง 2 ปี