Showing all 14 results

โคมไฮเบย์ LED BEC

โคมไฮเบย์ LED BEC โคมไฟไฮเบย์ หรือ โคมไฟโรงงาน ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสีอินฟราเรท ให้ลำแสงเย็น ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งาน มีค่ามาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65 สินค้าได้รับมาตรฐาน และมีการรับประกันการใช้งานนานถึง 2 ปี

089-760-1760
LINE@