Showing all 2 results

โคมไฮเบย์ LED Sure

โคมไฮเบย์ LED Sure โคมไฟโรงงาน เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่สูง ที่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โกดังเก็บสินค้า สนามกีฬาในร่ม วัสดุที่ใช้ในการประกอบโคมไฮเบย์ ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่ได้คุณภาพสูง ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวีและรังสีอินฟาเหรด ให้ลำแสงเย็น ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งาน