Showing all 3 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ W.L. Lighting

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ W.L. Lighting ตัวถังของโคมไฟถนนผลิตมาจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ขึ้นรูป สวยงาม คงทน ชนิดไม่แตกหักง่าย และมีความปลอดภัยจากการกัดกร่อนของสนิม กรอบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตมาจากอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง และทนทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศได้ดี