Showing all 5 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200w

        โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 200w ( solar street light ) เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้งที่ไม่มีเงาไม้หรือเงาหลังคามาบดบังเพราะหากมีเงามาบทบังอาจจะทำให้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาใช้งานตอนกลางคืนลดลง

        อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ทำงานได้นานคือขนาดความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งถ้าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่จะเก็บไฟได้มากกว่าลูกเล็ก แต่ก็ต้องแลกมากับการติดตั้งที่ยากกว่าแบบแบตเตอรี่ลูกเล็ก