Showing all 6 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้งที่ไม่มีเงาไม้หรือเงาหลังคามาบดบังเพราะหากมีเงามาบทบังอาจจะทำให้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาใช้งานตอนกลางคืนลดลง และอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ทำงานได้นานคือขนาดความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งถ้าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่จะเก็บไฟได้มากกว่าลูกเล็ก แต่ก็ต้องแลกมากับการติดตั้งที่ยากกว่าแบบแบตเตอรี่ลูกเล็ก

081-428-9789
[email protected]