Showing all 7 results

โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w

            โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 100w เหมาะ สำหรับติดตั้งกลางแจ้งที่ไม่มีเงาไม้หรือเงาหลังคามาบดบัง เพราะหากมีเงามาบทบังอาจจะทำให้ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผง โซล่าเซลล์  ลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาใช้งานตอนกลางคืนลดลง และ อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ทำงานได้นานคือขนาดความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งถ้าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่จะเก็บไฟได้มากกว่าลูกเล็ก แต่ก็ต้องแลกมากับการติดตั้งที่ยากกว่าแบบแบตเตอรี่ลูกเล็ก