Showing all 2 results

หลอดไฟไฮเบย์ LED 90w

หลอดไฟไฮเบย์ LED 90w เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งโคมไฟโรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หอประชุม หรือ สนามกีฬาในร่ม สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.