Showing all 4 results

หลอดไฟไฮเบย์ LED 50w

หลอดไฟไฮเบย์ LED 50w เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งโคมไฟโรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หอประชุม หรือ สนามกีฬาในร่ม สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.