Showing all 5 results

หลอดไฟไฮเบย์ LED 40w

หลอดไฟไฮเบย์ LED 40w เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งโคมไฟโรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หอประชุม หรือ สนามกีฬาในร่ม สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.