Showing all 5 results

หลอดไฟไฮเบย์ LED 30w

หลอดไฟไฮเบย์ LED 30w เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งโคมไฟโรงงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หอประชุม หรือ สนามกีฬาในร่ม สินค้าผ่านมาตรฐาน มอก.