Showing all 7 results

สปอร์ตไลท์ LED วัตต์สูง

สปอร์ตไลท์ LED วัตต์สูง มีกำลังวัตต์ที่สูงตั้งแต่ 500 วัตต์ขึ้นไป ด้วยนวัตกรรมหลอดไฟ LED จึงมีอัตราการกินไฟที่ต่ำมาก ซึ่งสามารถช่วยประหยัดไฟได้ในระยะยาว อีกทั้งยังมีความทนทานต่อการใช้งานมากเป็นพิเศษ

081-428-9789
[email protected]