Showing all 5 results

พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)

พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) มีหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ AC ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC และปรับแรงดันไฟให้เหมาะสมกับความต้องการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าคุณภาพสูง ทนต่อความร้อน สามารถแปลงกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรับประกัน 1 ปี และได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551