การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ

blank

การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ

ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรได้รับจากรัฐ ในเรื่องอำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และ ภัยโจรกรรมต่างๆ เป็นต้น การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ ควรอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค งบประมาณ การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และ บำรุง เป็นต้น

โคมไฟฟ้า (Luminaire) หมายถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วย หลอดไฟฟ้า และ ชุดประกอบเพื่อติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ ตัวโคมไฟฟ้า หรือ โคมไฟถนนต้องทำจากวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม ไม่ผุกร่อน แข็งแรงทนทานทุกสภาพอากาศ เช่น Die Cast Aluminum หรือ Glass – Fiber Reinforced Polyester เป็นต้น ฝาครอบโคมไฟถนน ควรทำจาก Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ Acrylic Glass ซึ่่งแสงจากหลอดไฟต้องผ่านสะดวก และท่อต่อรังสี UV

 

ตารางที่ 1 ความต้องการแสงสว่างสําหรับไฟถนน

ประเภทถนนความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุด (lux)
1. ถนนสายหลัก15
2. ถนนสายรอง10
3. ทางแยก22
4. วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร15

 

 

ตารางที่ 2 ความต้องการแสงสว่างสําหรับพื้นที่สาธารณะ

ชนิดของพื้นที่ความส่องสว่างเฉลี่ยวัดในแนวระดับต่ำสุด (lux)
สวนสาธารณะ10
ในตลาด (ในอาคาร)100
ลานตลาด (นอกอาคาร)30
สนามเด็กเล่น50
ลานจอดรถสาธารณะ15
ลานกีฬาชุมชน50
สะพาน30
สะพานลอยคนข้าม 115
ทางเดินเท้า (ฟุตบาท)7
ทางม้าลาย 445
ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจําทาง 330
ป้ายจอดรถประจําทาง (ไม่มีศาลา)7

 

 

ในบริเวณใดที่มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรม การลักขโมย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพสูง ควรเพิ่มความส่องสว่างให้มากขึ้นด้วย รูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน สามารถเลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใช้งานได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ภูมิทัศน์ของพื้นที่นั้นๆ สําหรับการกําหนดรูปแบบในการติดตั้ง  สามารถดําเนินการได้ดังนี้

1. ติดตั้งฝั่งเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆในซอย หรือทางเท้า

2. ติดตั้งสองฝั่งถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนกว้างไม่เกิน 6 เมตร

3. ติดตั้งสองฝั่งถนน ตรงข้ามกัน เหมาะสําหรับถนนกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป

4. ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟ้าเป็นสองทางในเสาต้นเดียวกัน เหมาะสําหรับถนน กว้าง 8 เมตร ขึ้นไป และมีเกาะกลางถนน

5. การติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road)  ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการ ติดตั้งตามแนวถนนปกติ

6.  การติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการ ติดตั้งตามแนวถนนปกติ

ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้ง การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ

ของขอบถนนสัมพันธ์กับความเร็วของยานพาหนะ

ในการกําหนดจุดติดตั้งโคมไฟฟ้าจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดตั้ง หน้าอาคารซึ่งกีดขวางทางสัญจร หน้าสถานที่สําคัญ และสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น อนุสาวรีย์ โบสถ์ และ อาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม เพราะจะทําลายทัศนียภาพ และความสวยงาม  นอกจากนี้เสาดวงโคมที่ติดตั้งริมถนน จะเป็นสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชน ของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเฉี่ยวชน จึงควรจะ ติดตั้งเสาดวงโคมให้ห่างขอบถนน(ผิวการจราจร) ให้มาก ทั้งนี้ระยะห่างจากขอบถนนถึงจุดติดตั้งเสาดวง โคมยิ่งมาก จะลดความรุนแรงเนื่องจากการเฉี่ยวชนได้มากเช่นกัน อย่างไรก็ตามการกําหนดระยะห่างจาก ขอบถนนเพื่อติดตั้งโคมไฟจะต้องให้สอดคล้องกับการกําหนดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในถนนสาย นั้นด้วย

ตารางที่ 2-3 ระยะห่างความปลอดภัยระหว่างจุดติดตั้งดวงโคม กับขอบถนนที่สัมพันธ์กับความเร็วของยานพาหนะ

 

ความเร็วของยานพาหนะ (ก.ม./ชั่วโมง)ระยะห่างจากขอบถนน (เมตร)
5080

100

120

0.81 – 1.5

อย่างน้อย 1.5

อย่างน้อย 1.5

 

ที่มา :BS 5489 : Part 1
หมายเหตุ 1. ความเร็วของยานพาหนะ เป็นความเร็วตามกฎหมายกําหนด

2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามตารางที่ 2-3 ได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ระยะห่างจากขอบถนน เพียงพอ ให้สามารถติดตั้งเสาดวงโคมได้ ในระยะไม่ต่ํากว่า 0.65 เมตร พร้อมมีที่กําบังเสา ดวงโคม (Barrier) ความสูง 0.9 – 1.30 เมตร พร้อมทั้งแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองสลับดํา ติดกับที่กําบังนั้นด้วย

ระยะห่างของจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งหากเป็น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนก็จะติดตั้งดวงโคมที่เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ตามแนวถนนนั้น ระยะห่างระหว่างเสาของการไฟฟ้าฯ จะกําหนดไว้ประมาณ 20 เมตร 40 เมตร และ 80 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาด ของสายไฟฟ้าที่พาดบนเสาไฟฟ้า ดังนั้นการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนจึงจะใช้ระยะห่างระหว่าง เสาดังกล่าว แต่บางแห่งเสาไฟฟ้าปักไว้ในเขตทางที่อยู่ห่างถนนมาก (เขตทาง 30-40 เมตร) หากติดตั้งที่ เสาไฟฟ้าจะไม่สามารถให้แสงสว่างได้ตามต้องการ จําเป็นที่จะต้องใช้โคมไฟพร้อมเสาควงโคมหรือเสา คอนกรีตเพื่อติดตั้งตามไหล่ทางหรือทางเท่า ซึ่งสามารถกําหนดระยะห่างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระดับแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐานความส่องสว่าง

การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกร ในการควบคุมดูแลการก่อสร้าง และ การเลือกใช้โคมไฟถนนสาธารณะ ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานแต่ละพื้นที่ ซึ่งใช้แสงแตกต่างกันไป เสาไฟถนน.net ยินดีให้บริการคำปรึกษาในการเลือกใช้ เสาไฟถนน โคมไฟถนน led ทุกประเภทให้ตรงกับความต้องของลูกค้ามากที่สุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงสว่าง กว่า 10 ปี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *